железопътно строителство БАКФЖС  
Българска асоциация на консултантските фирми по железопътно сторителство
English Български
Начало
Новини
Цели
Устав
Фирми
Връзка с нас
 
 
Цели на асоциацията

"Геосинмат-ВБ" ООД
"ЕЛСИ Консулт" ЕООД
"Лаватрейд" ЕООД
"Тинса" ООД

ВВД Консулт ООД
Уеб адрес: www.vvdconsult.com

"ВВД Консулт" ООД е създадена през 2003г. Съдружници във фирмата и нейни управители са инж. Владимир Динков, инж. Венелин Любенов и инж. Димитрий Петков. Те са бивши главни проектанти и контролни специалисти от отдел "Съоръжения" на ИПП "Транспроект" - София, служители с дългогодишен опит в проектирането на транспортни съоръжения.

“ВВД Консулт” ООД е специализирана консултантска фирма с основен предмет на дейност транспортни съоръжения: железопътни и пътни мостове, надлези и подлези, пешеходни подлези и пасарели, подпорни стени, прокари и водостоци. Има опит в проучването, проектирането, техническия контрол и надзора на такива съоръжения. Фирмата разполага със съвременна офис техника и лицензиран софтуер. Клиентите й гарантирано получават експертни консултантски услуги и висококачествени проекти.

Фирмата извършва следните услуги:
 • Проучване и проектиране на нови пътни и железопътни съоръжения
 • Изготвяне на проекти за рехабилитация и ремонта на съществуващи пътни и железопътни съоръжения
 • Изготвяне на проекти за укрепване на слаби места и свлачища по пътната и железопътната инфраструктура
 • Изготвяне на тръжни книжа
 • Консултантски услуги

“Гeoтехноинженеринг”ЕООД
Уеб адрес: www.gte-bg.com

“ГЕОТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД е създадена през 1992г. Фирмата се управлява от доц. д-р инж. Иван Здравчев - ръководител на катедра “Висша геодезия” при геодезическия факултет на УАСГ- София с над 60 научни публикации. Професионалният му опит се базира на участието му в повече от 100 технически проекта реализирани у нас и в чужбина, в различни направления на геодезията и инвестиционното проектирането.

В професионалното си развитие “ГЕОТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД печели солидна репутация благодарение на качеството, точността и експедитивността, с които работи.

“ГЕОТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ” EООД предлага:
 • GPS измервания
 • Геодезически и топографски измервания
 • Геодезически и ехолотни измервания на язовири и речни корита
 • Проектантски дейности в гражданското строителство
 • Проектантски дейности при строителство, рехабилитация и поддържане на пътища, ж.п. линии, мостове, тунели и тръбопроводи
 • Кадастрални и топографски планове и карти
 • Планове и карти на населени места
 • Проектантски дейности при реализирането на специални обекти
Като част от стратегията за развитие и разширяване дейността и на международно равнище и с цел повишаване конкурентноспособността на фирмата през 2008 г. успешно е внедрена интегрирана система на качество ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004.

"Eвротранспроект" ООД
Уеб адрес: www.eurotransproject.com

Фирма "Евротранспроект" ООД е създадена през 2006 г. и вписана в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 175 153 305, със седалище и адрес на управление София 1164, район Лозенец, ул. "Момин кладенец" № 7. Фирмата се управлява и представлява от съдружниците: Валентин Михайловски, Тома Йоцов, и Иван Здравчев.

В предмета на дейност на дружеството са включени проектиране на:
 • железопътна инфраструктура, градски железници, метрополитени, трамвайни линии, пътни и железопътни съоръжения, тунели, пътища, улици, сгради, хидротехнически и хидромелиоративни съоръжения, водоснабдяване и канализация, геодезия и кадастър, инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания
 • консултантски услуги в областта на строителството, оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, разработка и продажба на софтуеър и т.н.
През 2006 - 2007 г. от Евротранспроект ООД успешно са изпълнени проучвателни и проектантски работи по договори за два важни за България железопътни проекта:
 • Увеличаване на пропускателната способност чрез подобряване параметрите на железния път и увеличаване на проектните скорости на линията София - Карлово - Зимница, участък София -Карлово", в сътрудничество с Германската фирма EPG mbH.
 • "Прединвестиционно проучване за проект "Удвояване и електрификация на жп линия Карнобат - Синдел", осъществяван съвместно с HTG Ingenieurburo fur Bauwesen Gmbh - Германия.
За изпълнението на тези проекти "Евротранспроект" ООД е ангажирал екип от повече от 120 експерти с висока професионална квалификация, доказани в проектирането на комплексни железопътни проекти.

През тригодишното си съществуване "Евротранспроект" ООД успешно завърши и предаде своевременно на изпълнителя редица други по-значими проекти като:
 • Изготвяне на работен проект за изпълнението на обект "Реконструкция на гърловината на гара Томпсън страна Своге";
 • Изготвяне на предварителен проект за обект "ЖП разтоварище на Винпром Пещера в района на гара Катуница";
 • Предофертен проект "ЖП линия Първомай - Свиленград";
 • Предварителни проучвания за обектите “Индустриален ЖП клон за производствена база “Либхер” - гр. Пловдив” и “Изграждане на автомобилна връзка между бул. М. Луиза и ул. 202ра, западно от приемно здание на Централна гара – София”;
 • “Подновяване и електрификация на ж.п. линия Волуяк - Драгоман - Димитровград ЮЖ” , подобект "Тягова подстанция Алдомировци";
 • Технически проект за ЖП разтоварище на Спирт индъстриз - Пловдив в района на гара Катуница;
 • Подробно геодезическо заснемане на техническото състояние на жп инфраструктура в района на Централна гара - София;
 • „Изработване на прецизна нивелация І-ви клас: нивелачна линия № 14 от ВНР № 4 до ВНР № 1 (гр. Русе – с Калипетрово – 143 км), нивелачен полигон VI" и т.н..
Понастоящем "Евротранспроект" ООД работи по изпълнението на проектите:
 • Основен ремонт на Тунел 3 по ІІІ главна жп линия - проучване, проектиране и изграждане;
 • "Техническа помощ за модернизация на жп линия Видин - София";
 • “Техническа помощ за възстановяване на проектните параметри на железопътна линия Русе – Варна”;
 • „Изработване на идеен проект за гара Кичево – на границата с Република Албания, дял от Коридор 8”, Македония, др.

ET TРАПС - Тома Йоцов
Уеб адрес: www.traps.bg

ЕТ”ТРАПС – Тома Йоцов” е създадена месец март, 1998 година. Президент на фирмата е Тома Любенов Йоцов, който е строителен инженер с 30 годишен опит в проектирането на железопътни линии, ЖП гари, локомотивни депа, дезинфекционни станции за вагони, ЖП възли, контейнерни терминали, автомобилни пътища и др.

Основният предмет на дейност на ЕТ “ТРАПС” е проектиране, консултации и инженеринг в областта на железопътното строителство. Целта на фирмата е да наложи активно присъствие на пазара чрез прилагане на нови технологии в проектирането, придържайки се към Европейските критерии за качество и срочност на изпълнението. Тази цел е вече реалност поради гъвкавата структура и високия професионализъм на специалистите работещи във фирмата. ЕТ "ТРАПС" е сертифицирана по Системата за управление на качеството ISO 9001:2000.

В процеса на своята дейност и развитие фирмата успешно поема и реализира и други ангажименти, в областта на:
 • Проектиране на автомобилни пътища
 • Инженерно – геоложки проучвания и разработки
 • Конструктивно проектиране
 • В и К проектиране
 • Градоустройствени решения
 • Геодезически дейности и проучвания
 • Вертикални планировки и др.

“Инженеринг и консултинг груп” ООД
“Инженеринг и консултинг груп” ООД е създадена през 2005г. Съдружници във фирмата и нейни управители са инж. Росен Кахчиев и инж. Иван Иванов. Основният предмет на дейност на“Инженеринг и консултинг груп” ООД е проектиране, консултации и инженеринг в областта на пътното и железопътното строителство. Персоналът се състои от високо образовани служители – инженери транспортно строителство, инженери геодезисти, компютърни специалисти, икономисти. Фирмата притежава разрешение (лиценз) за проектиране, шениране и репериране на жп линии и жп гари, издаден от НК ”ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”.

В процеса на своята дейност и развитие фирмата успешно поема и реализира и други ангажименти, в областта на:
 • Проектиране на пътища и пътни съоръжения
 • Шениране и репериране на железопътни линии, гари и прилежащите им съоръжения
 • Инженерно – геоложки проучвания и разработки
 • Конструктивно проектиране
 • В и К проектиране
 • Градоустройствени решения
 • Геодезически дейности и проучвания
 • Геодезическо обслужване в областта на ниското и високото строителство
 • Вертикални планировки и др.

"Рубикон инженеринг" ООД
Уеб адрес: www.rubiconbg.com

Фирма “Рубикон инженеринг” ООД гр.Варна е създадена 1999 г., с цел Независим надзор в проектирането и строителството.Управител на фирмата е инж.Севдалин Вълнаров. През м. април 2000 г. фирмата получава лиценз СК-374.

Персонала на фирмата е с богат опит в проектирането, строителството, инвеститорския контрол и строителния надзор. За да осигури съответстваща на високите изисквания за качество услуга още от основаването си фирмата дефинира критерии за качество на протичащите процеси и за оптимизация на работата.

Съществен дял от постигнатите финансови успехи се реинвестират във фирмата.
Фирмата осигурява комплексен продукт:
 • Строителен надзор
 • Упражняване контрол по спазване на строителния график
 • Съставяне на документация за междинни плащания (инвеститорски контрол) др.

Типса Груп
Уеб адрес: www.typsa.es

TИПСА Инженери, Консултанти и Архитекти е инженерна компания предоставяща консултантски услуги със седалище в Испания с над 40 години опит в изпълнението на основни инфраструктурни проекти в Европа, Америка, Африка и Средния Изток за подобряването и поддържането на повишен жизнен стандарт в целия свят.

ТИПСА Груп е създала интегрирана работна сила с многопрофилни екипи от опитни и отдадени професионалисти от целия свят, специализирани в следните области: транспорт, архитектура, строителство и градоустройство, водно инженерство и хидравлика, възстановима енергия и околна среда.

Със 164 милиона Евро общи доходи през 2008г. и приблизително 2000 професионалисти в екипа след обединяването ú с бразилска фирма през 2009г., ТИПСА е международно призната фирма с челни позиции и награди. Тя се нарежда на 51 място в Топ 500 на Европейските консултантски фирми и на 85 място в Топ 200 на световните проектантски фирми през 2007г. според списание Engineering News-Record.

Международната ориентираност на ТИПСА е подсилена от членството и в асоциации по сектори, което включва Член в Борда на Изпълнителния Комитет на Международната Федерация от Консултант Инженери (ФИДИК) и Вицепрезидент в Европейската Федерация на Инженер-Консултантни Асоциации (ЕФКА) и е активен член на Панамериканската Федерация на Консултантни Фирми (ФЕПАК), а сред Европейските – Група с икономически интерес към евриопейските консултант инженери.

С цел предоставяне на творчески, ефективни и осъществими решения за клиентите си в световен мащаб, ТИПСА, фирма, притежавана от служителите си, е прераснала в групова структура с повишено международно присъствие посредством изграждането на клонови офиси и придобиването на фирми със солиден опит в пазарите, които обслужва. ТИПСА има постоянни представителства в следните страни: Ангола, Аржентина, Боливия, Бразилия, България, Коста Рика, Еквадор, Хондурас, Мексико, Мароко, Никарагуа, Перу, Панама, Парагвай, Португалия, Катар, Румъния, Саудитска Арабия, Испания, Уганда, Обединените Арабски Емирства и Съединените Щати на Америка.

Като ключов елемент на стратегията на команията, ТУПСА през 2002 г. основа напълно инкорпориран филиал на име "ТИПСА" ЕООД с действащ офис в София. Понастиоящем "ТИПСА" ЕООД има 17 служители, един главен офис в София и 4 проектни офиса в Пловдив, Димитровград, Крумово и Генералово.

От основаването си "ТИПСА" ЕООД участва във всички прокети, които компанията-майка изпълнява в България, като предоставя висококвалифициран опит в работата с местни административни институции, клиенти и власти, познание на националното законодателство и свързаните с него процедури, както и инженерна, финансова и административна експертиза на най-високо ниво.

"Трансгео" ООД
Уеб адрес: www.transgeo-bg.com

Фирма ТРАНСГЕО - ООД е създадена през 1992 год. за да се отговори на увеличените изисквания на модерните железници. Основният предмет на дейност на фирмата е:
 • Проектиране и консултантска дейност в железопътната инфраструктура
 • Услуги в областта на геодезията и кадастъра
 • Строителен надзор и оценка на съответствие в инвестиционните проекти
Фирмата внедри в България нови съвременни методи за шениране и репериране на железопътни линии и прилежащите им съоръжения. Управител от създаването на фирмата е инж. Илия Илиев. Фирмата притежава и редица лицензи, доказателство за професионализма и отговорната работа на целият екип.

Днес ТРАНСГЕО - ООД е една от най-големите фирми в бранша с над 400 километра проектантски работи и надзор по железния път и прилежащите му съоръжения с над 3000 хектара геодезически снимки, специализирани кадастрални планове, цифрови модели, регулационни планове, вертикални планировки, ниско строителство и др.

"Транссистем" ООД
Уеб адрес: www.transsystem-bg.com

Фирмата е създадена през юни 1999 год. Членовете на екипа са висококвалифицирани специалисти с дългогодишна съвместна дейност и богат опит в железопътното проектиране. “ТРАНССИСТЕМ” ООД разполага със съвременна компютърна, геодезическа техника и софтуер. Фирмата е специализирана в изготвяне на инвестиционни проекти в областта на транспортната инфраструктура. Основната дейност на дружеството е проучване и проектиране на железопътни и пътни обекти във всички части и фази, извършване на комплексни геодезически услуги, изготвяне на технологични разчети за железопътни обекти и технико-икономически анализи.

“ТРАНССИСТЕМ” ООД притежава разрешение (лиценз) за проектиране, шениране и репериране на жп линии и жп гари, издаден от НК ”ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” и удостоверение за правоспособност по създаване на кадастрални карти и регистри, издадено от Агенцията по кадастъра. Управител на фирмата е инж. Валентин Михайловски.

обратно горе

© БАКФЖС 2003-2015. Всички права запазени!
Bulgarian Association