БАКФЖС

Българска асоциация на консултантските фирми по железопътно строителство

Българската асоциация на консултантските фирми по железопътно строителство - БАКФЖС е основана на 10 април 2003 година.

Дейността на фирмите - членове на Асоциацията основно е свързана с проектирането, строителният надзор и научните изследвания в областта на железопътната инфраструктура. Специалистите работещи в тях са висококвалифицирани и със значителен опит в прилагането в практиката на български и чужди нормативни документи, съвременните изчислителни и оразмерителни методи, новите строителни технологии и материали.

инж. Иван Здравчев

Председател

инж. Валентин Михайловски

Зам. председател

инж. Тома Йоцов

Зам. председател

инж. Илия Илиев
инж. Пламена Вълнарова

Цели

Основните цели на БАКФЖС са следните:

 • Да допринася за развитието на железопътната инфраструктура и транспортната система като цяло.
 • Да работи за повишаването на качеството на консултантската дейност и критериите за оценката ѝ в областта на железопътното строителство.
 • Да представлява и защитава правата и интересите на членовете
 • Да подпомага стопанската дейност на своите членове у нас и в чужбина.
 • Да работи за недопускане на монополизъм и нелоялна конкуренция.

Средства за постигане на целите на асоциацията:

 • Предприема инициативи и участия в разработването на нормативни документи, свързани със същността на консултантската дейност.
 • Поддържа контакти и провежда консултации с компетентните държавни органи.
 • Изразява становища по нормативни актове или проекти за нормативни актове, свързани с дейността на членовете ѝ.
 • Предприема инициативи за защита на правата и интересите на членовете си, при неправомерни действия от страна на държавни, общински и други органи.
 • Съдейства за извършването на проучвания на пазарните възможности в областта на железопътното строителство в страната и чужбина, и информира своите членове.
 • Събира и поддържа информационни банки с правна, нормативна, икономическа, научно - техническа и друга информация, полезна за дейността на Асоциацията.
 • Установява връзки със сродни юридически лица с нестопанска цел.

За контакти

ул. Цар Самуил 108, София 1202
Телефон: +359 2 831 01 37
Факс: +359 2 831 01 44
E-mail: office@bakfjs.org