Фирми членки на БАКФЖС

ДИ ВИ БЪЛГАРИЯ АД

 • “ДИ ВИ БЪЛГАРИЯ” ЕАД e създадено през ноември 2013 г. в гр. Варна, България с предмет на дейност „Консултантски услуги в строителството, проектирането и строителния надзор; Управление на проекти”. Фирмата притежава Удостоверение № РК-0111 за извършване оценка за съответствие на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, издадено от ДНСК.
 • “ДИ ВИ БЪЛГАРИЯ” ЕАД е сертифицирана по стандарти ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2008 и EN ISO 14001:2015 от TUV NORD CERT GmbH.
 • Основният офис на фирмата е разположен в гр. Варна, България.
 • Ръководството на “ДИ ВИ БЪЛГАРИЯ” ЕАД цели да осигурява постоянно повишаване на качеството на протичащите вътрешни процеси и на предлаганите услуги. Предпоставка за това е една ясна и разбираема фирмена политика с произтичащи от нея цели, ориентирани към фирмената стратегия. С всичко това, фирмата иска да осигури качество на услугите си, тяхната конкурентоспособност и отлични постижения.
 • “ДИ ВИ БЪЛГАРИЯ” ЕАД предоставя на клиентите си професионални и комплексни консултантски услуги, което се постига чрез осигуряване на високо квалифициран, компетентен и опитен персонал. Фирмата разполага с 33 високо квалифицирани специалисти за изпълнение на дейността си. Обхванати са всички части на работните проекти, както и  изпълнението на строителството.

 

Към списъка с фирми.

 

ЕВРОТРАНСПРОЕКТ ООД

www.eurotransproject.com

 

 • „ЕВРОТРАНСПРОЕКТ“ ООД е българска компания за консултантски услуги и изготвяне на инфраструктурни проекти, създадена през 2006 г., със седалище в София. Общата ѝ цел е да отговори на нуждите от проектантски и консултантски услуги, които да се предоставят на транспортния сектор и в частност на железопътния транспорт в България и чужбина. През последните тринадесет години „ЕВРОТРАНСПРОЕКТ“ ООД спечели и изпълни няколко големи и множество по-малки проекти в страната и региона, като бързо се издигна до позицията на една от водещите проектантски компании, предлагащи комплексно проектиране на транспортни обекти, в България. От 2015 г. компанията има лиценз за консултант за Оценка на съответствието на инвестиционни проекти и строителен надзор.
 • „ЕВРОТРАНСПРОЕКТ“ ООД има за цел да предостави пълен набор от услуги в областта на проектирането на железопътната инфраструктура, което ѝ позволява пълна независимост, самостоятелност и способност да отговаря на изискванията на сложните проекти, както и възможността да реагира своевременно на промените в проектните параметри или изискванията на клиента.
 • Освен това, основна характеристика на компанията е да поддържа най-високото качество на продукта, като същевременно спазва всички срокове за проектиране и работи в пълно съответствие с изискванията на местните и европейските разпоредби за железопътната и транспортната инфраструктура. За всичките години от създаването си и десетките проекти, които компанията е завършила, все още не се е случвало да не изпълни горното.
 • В хода на своето съществуване 
 • „ЕВРОТРАНСПРОЕКТ“ ООД
 •  си партнира и спечели доверието на редица големи строителни и проектантски компании на европейския пазар и успешно работи с тях по разработването, управлението и надзора на големи проекти. Същевременно екипът ни въвежда, разучава и непрекъснато усъвършенства модерните методи на проектиране, за да е винаги в крак с технологичния напредък в областта, придобивайки умения, които успешно прилага в работата си и продължава да се стреми да предоставя в уговорените срокове висококачествени проекти на своите клиенти в България и чужбина. 
 • „ЕВРОТРАНСПРОЕКТ“ ООД изпълнява специализирани проектантски дейности като:
  • Проекти и проучвания на транспортната инфраструктура: предпроектни проучвания, идейни проекти, технически и работни проекти и др.
  • Инженерни проекти и проучвания: геоложки и хидроложки проучвания, хидрогеоложки и геотехнически проекти, проучвания на трафика и др.
  • Други инженерни и свързани с тях услуги: геодезия, изготвяне на кадастрални карти и регистри, цифрово картиране, топографски проучвания, създаване на геодезическа основа; разработване на планове за безопасност и здраве, доклади за оценка на въздействието върху околната среда, техническа документация, тръжни документации, икономически анализи, анализи на разходите и ползите и др.
 • Във връзка със стратегията за развитие на компанията, разширяването на дейността ѝ до международно ниво и повишаването на конкурентноспособността ѝ, през 2008 г. успешно беше приета Интегрирана система за качество ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, а през 2010 г. - система OHSAS 18001:2007( по настоящем преобразуван в ISO 45001: 2018) Фирмата притежава сертификат PK-0379/29.01.2015 за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и / или упражняване на строителен надзор.
 • За изготвянето на всичките си проекти „ЕВРОТРАНСПРОЕКТ“ ООД ангажира екип от над 120 експерти по всички части на проекта и над 40 в областта на строителния надзор с висока степен на квалификация, доказали се в умението си да се справят успешно със сложни железопътни проекти. Постоянният и външен персонал на „ЕВРОТРАНСПРОЕКТ“ ООД обхваща всички части на проектантските дейности и консултантските услуги, изпълнявани от компанията.

 

Към списъка с фирми.

 

ЕКИП 2000 – КОТОВ СИ-Е СД

www.ekip2000.eu

 

• СД ЕКИП 2000 – КОТОВ С-ИЕ е частна компания, основана през юли 1999г, в отговор на необходимостта от модернизация на железниците в България и нарасналата необходимост от опитни специалисти в областта на инженерната геодезия в транспортното строителство.
• Персоналът се състои от десет високообразовани служители - шест инженери транспортно строителство, един компютърен специалист, един икономист и двама технически асистенти.
• Фирмата има един офис в София, оборудван със съвременна компютърна техника, геодезическа апаратура и модерен софтуер. В областта на жп строителството и проектирането дружеството използва американския софтуер Bentley OpenRail Designer.

 

 

Към списъка с фирми.

 

ЕУРОСИГНАЛПРОЕКТ ООД

 • Дружеството е регистрирано през 2007 година с предмет на дейност: Проектиране на сигнализация и телекомуникации в областта на железопътния транспорт.
 • Взима участие при разработването на следните обекти:
  • Актуализация на идеен проект и изработване на технически проект за жп участък Видин-Медковец:
   • Част: Телекомуникации /преносна среда оптичен кабел, преносна система SDH, GSM-R, локални системи – оповестяване на пътници, видеонаблюдение, диспечерски връзки, часовникова система/– гари Медковец, Брусарци, Долна махала, Воднянци, Срацимир, Видбол, Видин – товарна, Видин - пътническа, ТП Брусарци, спирки Дреновец, Извор, тунели 1, 2 и 3;
   • Част: Сигнализация – Маршрутно – компютърни централизации, ETCS и Диспечерско управление на гарите Медковец, Долна махала, Воднянци, Срацимир, Видбол – товарна.
   • Част: Сигнализация – тръбна кабелопроводна мрежа от км 84+021 до 149+129.
  • Изграждане на интермодален терминал в Северен централен район на планиране в България – Русе:
   • Част: Сигнализация - – Маршрутно – компютърни централизации на Разделен пост Дунав и Терминална гара
   • Част: Телекомуникации - /преносна среда оптичен кабел, преносна система SDH, видеонаблюдение, периметрова охрана, диспечерски връзки, часовникова система/ на Разделен пост Дунав и Терминална гара
   • Част: Управление на технологичния процес на Терминала
  • Предпроектно проучване и идеен проект за обект: „Техническа помощ за модернизация на железопътната линия Радомир - Кулата” – част: Сигнализация и телекомуникации;
   • Част: Сигнализация - Маршрутно – компютърни централизации на гарите Долни Раковец, Делян, Яхиново, Дупница, Бобошево, Кочериново, Благоевград, Гара Симитли, Черниче, Пею Яворов, Кресна, Струмяни, Сандански, Генерал Тодоров, Кулата;
   • Част: Телекомуникации - /преносна среда оптичен кабел, преносна система SDH, GSM-R, локални системи – оповестяване на пътници, видеонаблюдение, диспечерски връзки, часовникова система/– на гарите Долни Раковец, Делян, Яхиново, Дупница, Бобошево, Кочериново, Благоевград, Гара Симитли, Черниче, Пею Яворов, Кресна, Струмяни, Сандански, Генерал Тодоров, Кулата;
   • Част: Сигнализация – тръбна кабелопроводна мрежа от км 48+540 до 203+705.
  • Работен проект за обект: „Модернизация на железопътния участък Септември-Пловдив – част от Транс Европейската железопътна мрежа” Позиция 1 – Септември - Пазарджик и Позиция 2 – Пазарджик – Стамболийски:
   • Част: Сигнализация – Тръбна кабелопроводна мрежа в гарите Септември, Пазарджик, Огняново, Стамболийски и междугарията;
   • Част: Временна сигнализация – по-частично извеждане от експлоатация на Маршрутно – релейните централизации на гарите Пазарджик, Огняново и Стамболийски и Маршрутно – компютърната централизация на гара Септември;
   • Част: Нетягови консуматори – отопление на стрелките включени в централизациите на гарите Септември, Пазарджик, Огняново и Стамболийски
  • Работен проект за обект : Рехабилитация на железопътната инфраструктура по участъците на железопътната  линия Пловдив – Бургас, по обособени позиции 1 и 2; Преустройство на МРЦ в гарите Михайлово - WSSB, Калояновец – Н68, Хан Аспарух - WSSB, Калитиново – Н68, Безмер - WSSB и Ямбол - WSSB и замяна на релсови вериги с броячи на оси SIEMENS;
  • Идеен и технически проект за обект: Техническа помощ за подобряване на техническите параметри на железопътна линия Русе-Варна:
   • Част: Сигнализация – Проектиране на Маршрутно – компютърни централизации на гарите Русе Пътническа, Русе Разпределителна, Образцов чифлик, Ястребово, Ветово, Сеново, Просторно, Разград, Самуил, Високо Поляна, Хитрино, Плиска, Каспичан, Провадия, Синдел, Разделна, Повеляново, Белослав, Езерово, Долапите и Варна
  • Техническа помощ за развитие на железопътен възел  София  – Идеен проект на гарите София, Захарна фабрика, Волуяк, София – Север, Илиянци, Курило,  Световрачане, Кремиковци, Яна, Столник, Мусачево, Казичене, Подуене – част: Сигнализация и телекомуникации;
  • Проект за: Увеличаване на пропускателната способност чрез подобряване параметрите на железния път и увеличаване на проектните скорости на линията София- Карлово- Зимница в участък София- Карлово» - железопътна сигнализация на 22 гари: Илиянци, Световрачане, Кремиковци, Яна, Мусачево, Столник, Саранци, Макоцево, Долно Камарци, Мирково Златица, Пирдоп, Антон, Копривщица, Стряма Клисура, Христо Даново, Клисура, Сопот, Карлово – част: Сигнализация.

 

Към списъка с фирми.

 

ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТ И КОМУНИКАЦИИ ООД

www.itcbg.eu

 

 • Институтът по транспорт и комуникации (ИТК) e създаден през 1994 г и предоставя професионални консултантски услуги в областта на транспорта и транспортната инфраструктура със специфичен фокус върху анализа и прогнозата на търсенето и предлагането на пътнически и товарни транспортни услуги със сухопътен транспорт, както и върху изготвянето на финансови, икономически и мултикритериални анализи.
 • В своята над 25 годишна дейност ИТК е участвал и/или ръководил реализирането на повече от 90 проекта, от които над 40 проекта са за развитието на железопътния транспорт, в т.ч. над 20 проекта за модернизиране и рехабилитация на инфраструктурата. ИТК има опит и в разработването на проекти за развитието на мутимодалния транспорт и изграждането на интермодална инфраструктура. Освен в реализирането на национални проекти, институтът има и над 20 годишен международен опит - съвместно с многонационални екипи е участвал в повече от 40 международни проекта.
 • По-съществените проекти на ИТК в областта на жп транспорт са:
  • Национални:
   • Техническа помощ за модернизацията на железопътната линия Радомир – Гюешево (2019);
   • Развитие на жп възел Пловдив (2017);
   • Прединвестиционно проучване и изготвяне на апликационна форма за финансиране по МСЕ на Мултимодална логистична платформа София – Запад (2016-2017);
   • Актуализация на проекта и подготовка на строителните дейности за реконструкция на жп линия Видин – София (2016) и Техническа помощ за модернизация на жп линия Видин – София (2007-2009) ;
   • Техническа помощ за формиране на тарифна политика за достъп и използване на железопътната инфраструктура в ДП НК“ЖИ“ (2016);
   • Техническа помощ за подготовка рехабилитацията на жп линия Пловдив – Бургас, фаза 2 (2014-2015);
   • Техническа помощ за модернизация на железопътната линия Радомир – Кулата (2013-2015);
   • Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране – Пловдив (2009-2010) и др.
  • Международни:
   • Реформиране и модернизиране на транспортния сектор – проект за модернизация на железопътния транспорт, реконструкция и модернизиране на жп линията Янгон-Пиай (Yangon – Pyay) (Миянмар, 2019);
   • Предпроектно проучване и апликационна форма за финансиране на голям проект, жп линия Халкълъ (Истанбул) – Капъкуле (граница Турция/България) (Турция, 2016-2017);
   • Предпроектно проучване за интермодален терминал Черкезкьой (Турция, 2017-2018);
   • Консултански услуги за изготвяне на предпроектни проучвания в Пакистан за:
    • Рихабилитация на главна линия 2, от гр. Котри до гр. Аток (2015);
    • Изграждане на нова жп връзка от Исламабад до Мюрее и Музафарабад (2014);
   • Подготовка на проектни проучвания (предпроектни, АРП и ОВОС) и проектна документация за жп участъци по Коридор Х, включително разклонение Xd (БЮР Македония, 2012-2013);
   • Предпроектно проучване за завършването на липсващата жп връзка Кичево – граница с Албания, част от Пан-европейски коридор VIII (БЮР Македония, 2010) и много други.

 

Към списъка с фирми.

 

Инфра Консулт Груп АД

www.icgroup.bg

 

 • „ИНФРАКОНСУЛТ ГРУП“ АД предоставя комплексни услуги и решения в областта на инвестиционното проектиране, обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, управлението на процеса на строителство, извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителния надзор
 • Екипът ни разполага с богат опит в изготвяне и управление на инвестиционни проекти, бизнес планове, проекти за финансиране по европейски програми, пазарни проучвания и консултации в областта на високите инженерни технологии.
 • Коректността, отговорността и професионализма са водещи в нашата работа, тъй като осъзнаваме важността на нашата основна задача, а именно да сме с нашите партньори от идейната концепция до окончателната реализация.
 • “ИНФРА КОНСУЛТ ГРУП” АД разполага с пълния ресурс от висококвалифицирани специалисти и съвременни технологии, за да отговори на изискванията и на най-взискателния клиент.

 

Към списъка с фирми.

 

РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ АД

www.rubiconbg.com

 

 • Фирма РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ е създадена през 1999 г. като дружество с ограничена отговорност /ООД/, с цел Независим надзор в проектирането и строителството. През юли 2004 г. получава лиценз ЛК-00116 за извършване на оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и/или упражняване на строителен надзор. През юни 2014 г. лицензът е подновен с Удостоверение № РК-0212/04.06.2014 г., което на 15.01.2019 г. е заменено с ново.
 • През май 2014 г. фирмата е преобразувана в Еднолично акционерно дружество /ЕАД/, а през септември 2018 г. в Акционерно дружество /АД/.
 • През май 2015 г. фирмата регистрира клон в гр. София, Р. България.
 • През април 2017 г. фирмата регистрира клон в гр. Белград, Р. Сърбия.
 • През ноември 2017 г. фирмата регистрира клон в гр. Скопие, Р. Северна Македония.
 • През декември 2018 г. фирмата регистрира клон в гр. Осиек, Р. Хърватия.
 • РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ разполага с високо квалифицирани специалисти с богат опит в проектирането, строителството, инвеститорския контрол и строителния надзор. На постоянен трудов договор във фирмата работят 25 човека, а 83 квалифицирани инженери са ангажирани с граждански правоотношения.
 • РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ разполага със седем офиса – основният, разположен в гр. Варна и още шест в градовете София, Русе, Бургас, както и офис в Белград, Р. Сърбия, Скопие, Р. Македония и Осиек, Р. Хърватия.

 

 

Към списъка с фирми.

 

СТРОЛ 1000 АД

www.strol.bg

 

 • “СТРОЛ - 1000” е създадено като акционерно дружество с решение на СГС ф.д. №9656/99г. и в своята фирмена практика работи вече двадесет години като консултант, строителен надзор, инвеститорски контрол, технически контрол и ръководство на строежи, както и цялостно управление на инвестиционни проекти.
 • Фирмата притежава Удостоверение № РК-0250/03.07.2019г., издаден от Министъра на регионалното развитие и благоустройството да извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и/или упражняване функциите на строителен надзор, валиден до м. юли 2024 г.
 • «СТРОЛ - 1000» АД има внедрена и работеща интегрирана система за управление на качеството, безопасността при работа и опазване на околната среда с обхват -  оценяване съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, за което има валидни сертификати ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001: 2007, издаден от CSB Hold Ltd.
 • При организацията на работа по строителния надзор на всеки конкретен обект “СТРОЛ - 1000” АД предвижда вътрешно-фирмена двустепенна структура:
  • звено за ръководство, координация, информационно и нормативно обезпечаване и за връзка с възложителя, проектанта и строителя на обекта;
  • звено /включващо специалисти по отделните специалности, необходими за конкретния строеж/ за оценка съответствието на проектната документация със съществените изисквания  към строежите, за упражняване на непосредствен строителен надзор и/или инвеститорска дейност на обекта.
 • При подбора си “СТРОЛ - 1000” АД подсигурява специалисти, които добре познават специфичните изисквания при проектирането и строителството на конкретните обекти, нормативните изисквания и законовите разпоредби в цялостния инвестиционен процес.
 • В цялостната си дейност и при спазване действащите в страната нормативни разпоредби, “СТРОЛ-1000” АД следи максимално за опазване интересите на Възложителя.

 

 

Към списъка с фирми.

 

ТИНСА ООД

www.tinsabg.com

 

 • ТИНСА ЕООД е Нотифициран орган NB 2387 в съответствие с Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз .
 • Фирмата е създадена през 2010 г. ТИНСА ЕООД притежава Разрешение Νо 1/04.07.2012, издадено от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България, за извършване на дейности по оценяване и проверка на съответствието със съществените изисквания за оперативна съвместимост на подсистеми:
  • Инфраструктура
  • Енергия
  • Контрол, управление и сигнализация по железопътната линия
  • Контрол, управление и сигнализация на борда на влака и аспекти:
   • Безопасност в железопътните тунели
   • Лица с намалена подвижност
 • Определен орган ТИНСА ЕООД притежава Разрешение № 002-1, издадено от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията на Република България, за извършване на дейности по оценяване на съответствието на подсистеми ЕНЕРГИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА и КОНТРОЛ, УПРАВЛЕНИЕ И СИГНАЛИЗАЦИЯ и на част от подсистема ПОДВИЖЕН СЪСТАВ – локомотиви и релсови самоходни специализирани машини (РССМ) за междурелсие 1435 мм, с изискванията на националните правила за безопасност и/или с техническите правила.
 • ТИНСА ЕООД е оценявящ орган, признат с Удостоверение на оценяващ орган за извършване на независима оценка по прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) № 402/2013, издадено от Изпълнителна агенция “Железопътна администрация” и регистриран в базата данни ERADIS с EIN номер BG/36/0015/0001.
 • Обхватът на дейностите за оценка включва:
  • Структурни области на железопътната система:
   • Инфраструктура
   • Енергия
   • Контрол, управление и сигнализация по железопътната линия
   • Бордови контрол, управление и сигнализация
   • Подвижен железопътен състав
  • Функционални области на железопътната система:
   • Експлоатация и управление на движението
   • Поддръжка
   • Телематични приложения за товарни превози и пътници
  • Оценяване на цялостната съгласуваност на управлението на риска и безопасно интегриране на оценяваната система в железопътната система чрез проверка на:
   • Организацията
   • Методиката
   • Техническите аспекти, необходими за проверка на съответствието и пълнотата на оценките на риска и нивото на безопасност на системата като цяло
 • От 17.04.2015 г. ТИНСА ЕООД е акредитиран орган за контрол от вид А, притежаващ сертификат за акредитация № 182 OKA, издаден от Изпълнителна агенция Българска служба за акредитация. Обхватът на акредитация е контрол на железопътната инфраструктура – контрол на геометрията на железния път, която се осъществява с напълно модернизирана през 2019 г. пътеизмерителна лаборатория  Plaser & Theurer EM 120. 
  • безконтактна измервателна система за измерване параметрите на геометрията на железния път в натоварено състояние в съответствие със стандарт EN 13848 и приложимите национални правила;
  • система за безконтактно измерване на профила на релсовата глава;
  • система за визуален контрол с възможност за видеодиагностициране и автоматично разпознаване на дефекти в елементите на горното строене на железния път;
  • софтуер за интегрираната статистическа визуализация и обработка на измерените и контролирани параметри, който позволява автоматично докладване в реално време.
  • система за измерване на габарит, с цел автоматично да се установи и провери свободното пространство в железопътни инфраструктурни елементи, като тунели, мостове, сигнали и др.
  • предна и задна панорамни камери;
  • система за локализиране, състояща се от енкодер, GPS и регистратор на събития.
 • Фирма ТИНСА ЕООД извършва дейности по лабораторно измерване, изпитване и валидиране на части и елементи от ERTMS/ETCS оборудване – част от железопътната система.
 • Лабораторията разполага с най - съвременно оборудване за извършване на изпитвания в съответствие с изискванията за оперативна съвместимост на подсистема „Контрол, управление и сигнализация по железопътната линия“ и „Контрол, управление и сигнализация на борда на влака“ като части от европейската железопътна система, в тази част проверка на съответствието на продукти, използвани в ERTMS/ETCS пътно и бордово оборудване.

 

 

Към списъка с фирми.

 

ТРАНСГЕО ЕООД

www.transgeo-bg.com

 

 • Мисията на създаденото през 1992г. дружество „ТРАНСГЕО“ е да работи за развитието на железопътната инфраструктура в съответствие с нарастващите изисквания към модерните железници. Сферите на услуги, в които е съсредоточена експертизата на екипа от високо квалифицирани специалисти, могат да бъдат обединени в три основни групи:
  • Проектиране и консултантска дейност в железопътната инфраструктура
  • Услуги в областта на геодезията и кадастъра
  • Строителен надзор и оценка на съответствие в инвестиционните проекти
 • С цел подобряване ефективността на работата и качеството на предоставяните услуги, още със стартиране на дейността, в дружеството са разработени специализирани софтуерни продукти за проектиране на железопътни линии (TGRAIL) и за създаване на кадастрални и специализирани карти (TGCAD). Тогава, за да бъде доказана функционалността и да бъде възприето приложението на разработения от екипа на дружеството иновативен метод за шенаж и репераж (километриране и фиксиране на оста към трайни знаци) на железния път,  методът се тества  в участъка между гара Тодор Каблешков и спирка Прослав. Постепенно прилаганите нови методи за поддържане на железния път по ос и ниво, както и качеството на другите консултантски услуги, предоставяни от екипа на ТРАНСГЕО, водят до възлагане разработването на проекти за подновяване на железопътните линии, включващи работи по горното и долно строене на пътя, както и на съоръженията по него.
 • През следващото десетилетие специалистите на дружеството успешно участват в изпълнението на значими по мащабите си комплексни проекти като:  София – Карлово, Карнобат – Синдел, София – Видин, Русе – Варна, основен ремонт на Тунел № 3 „Гълъбец“ (с въвеждане на иновативна безбаластова конструкция за горното строене на железния път) и други. В този период екипът работи съвместно с колеги от „ЕВРОТРАНСПРОЕКТ“ ООД.
 • След 2010 година структурата на фирмата се развива и съставът значително нараства, като към традиционните отдели по Геодезия и Железен път се създават и такива, свързани с Конструкции на съоръжения и сгради, Електроснабдяване и контактна мрежа, както и Сигнализация и телекомуникации. Проектирани са изградените с европейско финансиране обекти: Интермодален терминал Пловдив; Железопътния участък Харманли – Свиленград – гръцка граница;  Железопътния участък Стамболийски – Пловдив. По ОП „Транспорт“, ТРАНСГЕО като водещ партньор в обединения, успя да подготви идейни и технически проекти, които да бъдат реализирани със средства по следващите оперативни програми (ОП „ТТИ“ и МСЕ), по-значими от които са техническо проектиране в железопътния участък Елин Пелин – Ихтиман, Подготовка на проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – фаза 2“. През годините Трансгео работи активно и по обекти на ДП НКЖИ финансирани със средства от националния бюджет, някои от които са ремонти на железен път и съоръжения в участъците Бов – Лакатник, Елисейна – Зверино, Зверино – Мездра юг, Илиянци – Курило, Кръстец – Радунци, Своге – Бов, Реброво – Своге и много други по-малки обекти.
 • Към третото направление от дейности, предоставяни от дружеството се причисляват изпълнените значими договори за оценка на съответствието и/или строителен надзор за обектите: Рехабилитация на гаров комплекс Централна гара София, Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република България съгласно ЗУТ и упражняване на строителен надзор за обект „Инженеринг на осигурителната техника в гарите Ботев, Калофер, Тъжа, Сахране, Дунавци и Черганово по трета главна жп линия – подмяна на релсови вериги със система броячи на оси, строителен надзор за „Изграждане на оптична кабелна мрежа и цифрова апаратура по пета жп линия в участъка Радомир – Благоевград”.
 • Освен главния офис в София, фирмата поддържа постоянни офиси и в градовете Мездра, Пловдив и Сливен. През годините материална база на дружеството се развива в съответствие със спецификата на изпълняваните дейности, правят се инвестиции в съвременен софтуер и опитни специалисти във всички подсистеми на железопътната инфраструктура.

 

 

Към списъка с фирми.