Железопътно проектиране БАКФЖС  
Българска асоциация на консултантските фирми по железопътно сторителство
English Български
Начало
Новини
Цели
Устав
Фирми
Връзка с нас
 
 
Цели на асоциацията
НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КОНСУЛТАНТСКИТЕ ФИРМИ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КОНСУЛТАНТСКИТЕ ФИРМИ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО (по - нататък за краткост "АСОЦИАЦИЯТА") е сдружение на фирми регистрирани по търговския закон с предмет на дейност – научни изследвания, проучване, проектиране и надзор в областта на железопътното строителство.
(2) АСОЦИАЦИЯТА е независимо, доброволно, сдружение с нестопанска цел.
(3) АСОЦИАЦИЯТА е юридическо лице с наименование “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КОНСУЛТАНТСКИТЕ ФИРМИ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО” (БАКФЖС).
(4) АСОЦИАЦИЯТА е със седалище гр. София и адрес на управление София 1202, ул."Цар Самуил" №108
(5) АСОЦИАЦИЯТА осъществява своята дейност в съответствие със законите в Република България и този Устав.
(6) АСОЦИАЦИЯТА ще осъществява своята дейност в частна полза в съотвествие с чл.2, ал.1 от ЗЮЛНЦ.
(7) АСОЦИАЦИЯТА може да открива клонове.
(8) АСОЦИАЦИЯТА се учредява без срок.


ЦЕЛИ

Чл. 2. АСОЦИАЦИЯТА има следните цели:
1. Да допринася за развитието на железопътната инфраструктура и транспортната система като цяло.
2. Работи за повишаването нивото на качество на консултантската дейност и критериите за оценката й в областта на железопътното строителство.
3. Представлява и защитава правата и интересите на членовете.
4. Подпомага стопанската дейност на свойте членове у нас и в чужбина.
5. Съдейства за подобряване на обществения и професионалния статус на специалистите.
6. Да работи за недопускане на монополизъм и нелоялна конкуренция.


СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл.З. За постигане на своите цели АСОЦИАЦИЯТА:
1. Предприема на инициативи и участия в разработването на нормативни документи, свързани със същността на консултантската дейност.
2. Поддържа контакти и провежда консултации с компетентните държавни органи, като:
2.1. Изразява становища по нормативни актове или проекти за нормативни актове свързани с дейността на членовете й.
2.2. Предприема инициативи за защита на правата и интересите на членовете си, при неправомерни действия от страна на държавни, общински и други органи.
2.3 По своя инициатива или при поискване дава мнение по въпроси, засягащи интересите на членовете й.
2.4. Съдейства за извършването на проучвания за пазарните възможности в областта на железопътното строителство в страната и чужбина и информира своите членове.
2.5 Съдейства за отпускането от наши и чужди финансови институции на кредити за изпълнение на проекти с национално значение.
2.6 Събира и поддържа информационни банки от правна, нормативна, икономическа. научно-техническа и друга информация от страната и чужбина, полезна за дейността на членовете на АСОЦИАЦИЯТА.
2.7 Чрез средствата за масово осведомяване популяризира дейността на АСОЦИАЦИЯТА и нейните членове.
3. Установява връзки със сродни юридически лица с нестопанска цел.
4. Съдейства за организиране и участие в международни и вътрешни панаири, изложби, конференции и други мероприятия.


ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. (1) АСОЦИАЦИЯТА извършва маркетингови проучвания, анализи, консултации, информационна, рекламна и други дейности незабранени от закона свързани с основната дейност на АСОЦИАЦИЯТА, за която е регистрирана, и като ползва прихода за постигане на определените в настоящия устав цели.
(2) АСОЦИАЦИЯТА не разпределя печалба.


ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 5. Членството в АСОЦИАЦИЯТА е доброволно.
Чл. 6. Членове на АСОЦИАЦИЯТА могат да бъдат фирми регистрирани по търговския закон, които извършват консултантска дейност в областта на железопътното строителство.
Чл.7 (1) Приемането на членове се извършва от Общото събрание на АСОЦИАЦИЯТА, въз основа на писмена молба до Управителния съвет (УС) , в която се заявява съгласие с устава, и към която се прилагат следните доказателства:
1. Удостоверение за актуално състояние.
2. Референции за изпълнени консултантски услуги в областта на железопътното строителство.
3. Протокол за взето решение за участие в АСОЦИАЦИЯТА.
4. Представяне на фирмата.
(2) Представяната молба с приложения се разглеждат на заседание на УС, който излиза със становище относно приемането на кандидата за член на АСОЦИАЦИЯТА.
(3) УС се задължава на следващото Общо събрание да представи молбата заедно със своето становище.
Чл.8. (1) Правата и задълженията на членовете на АСОЦИАЦИЯТА произтичат от този Устав.
(2) Редовните членове имат право:
1. Да избират и да бъдат избирани в ръководните органи на АСОЦИАЦИЯТА.
2. Да участват в Общото събрание и в провеждането на мероприятията на АСОЦИАЦИЯТА.
3. Да се ползват от имуществото и резултатите от дейността на АСОЦИАЦИЯТА.
4. Да поставят за обсъждане и търсят защита по проблеми, свързани с осъществяването на тяхната стопанска дейност.
5.Да получават писмено, по ел. поща или факс решения на Общото събрание и Управителния съвет.
(3) Членовете са длъжни:
1. Да спазват Устава и решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
2. Да работят за постигане на целите на АСОЦИАЦИЯТА;
3. Да внасят редовно членския си внос;
4. Да информират Управителния съвет за настъпили изменения в съдебната им регистрация и да представят в едномесечен срок удостоверение за актуално състояние;
5. Да не използват по какъвто и да е начин АСОЦИАЦИЯТА за цели, противоречащи на Устава, както и на професионалната етика и граждански морал.
Чл.9. Членството в АСОЦИАЦИЯТА се прекратява в следните случаи:
1. С писмена молба за доброволно напускане.
2. Прекратяване на дейността на член - юридическо лице.
3. Изключване.
4. При отпадане поради неплащане на членски внос за период по-дълъг от шест месеца.
5. При прекратяване на АСОЦИАЦИЯТА.
Чл.10 (1) Член на АСОЦИАЦИЯТА се изключва с мотивирано решение на Общото събрание в следните случаи:
1. При системно нарушаване на Устава или закона.
2. Когато с действията и поведението си уронва престижа и уврежда интереса на АСОЦИАЦИЯТА.
Чл. 11. Имуществените отношения се уреждат при прекратяване на членството.


ОРГАНИ

Чл.12./изм. 16.09.2004г./ Органи на АСОЦИАЦИЯТА са:
1. Общото събрание
2. Управителния съвет
3. Председател
4. Заместник председател
Чл.13. (1) Общото събрание е върховен орган на АСОЦИАЦИЯТА. В него участват всички членове.
(2) Общо събрание се провежда поне един път годишно. То се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по иска не на една трета от членовете на АСОЦИАЦИЯТА в населеното място,в което се намира седалището на АСОЦИАЦИЯТА. Ако в последния случай УС в едномесечен месечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общо събрание, същите членове могат да направят искане за свикване пред съда, в регистъра на който АСОЦИАЦИЯТА е вписана.
(3) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, чaca и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива се свиква.
(4) Поканата се обнародва в “Държавен вестник” и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на АСОЦИАЦИЯТА, най-малко един месец преди насрочения ден.
(5) На общото събрание се води протокол, който отразява дискусиите, взетите решения и изборни резултати. Протокола се подписва от протоколчика и от председателя на събранието.
Чл.14. (1) Общото събрание се счита за законно, ако присъствуват най-малко половината от всички членове. Ако няма кворум, Общото събрание се отлага с един час и се счита за редовно, независимо от броя на присъстващите членове.
(2) Решенията в Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство. 3а решенията по чл. 15, т. 1 и т. 7 се изисква квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите.
(3) Гласуването се провежда явно или тайно по решение на Общото събрание.
(4) Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1. Него, негов съпруг/а/ или роднини по права пиния - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен или по сватовство - до втора степен включително;
2. Юридически лица, в които той е представител и може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
(5) По въпроси неоповестени в поканата не могат де се вземат решения.
Чл.15. Общото събрание има следните правомощия:
1. Изменя и допълва устава.
2. Утвърждава структурата на АСОЦИАЦИЯТА.
З. Освобождава, приема и изключва членове на АСОЦИАЦИЯТА.
4. Приема основните насоки и програма за дейността на АСОЦИАЦИЯТА.
5. Определя размера и сроковете за внасяне на встъпителния и редовния членски внос.
6. Приема годишния отчет и бюджета на АСОЦИАЦИЯТА.
7. Взема решения за преобразуване и прекратяване на АСОЦИАЦИЯТА, за обявяването й в ликвидация, определя за ликвидатор Управителния съвет или му възлага да определи ликвидатор и взема решение за разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите, имущество след ликвидацията.
8. Взема решения за смяна на седалището и наименованието на АСОЦИАЦИЯТА.
9. /доп. на ОС на 10.04.2014г./ Избира и освобождава членовете на УС, Председател и Заместник председате/и на УС. Приема отчета за дейността на Управителния съвет.
10. Приема вътрешните актове на АСОЦИАЦИЯТА.
11. Разглежда и решава жалби против решения на Управителния съвет изменя и отменя техни незаконосъобразни и противоуставни решения.
12. Решава всички въпроси, решаването на които не е предоставено на други органи.
Чл.16 Управителен орган на АСОЦИАЦИЯТА е Управителният съвет. Той се състои от 5 члена, които се избират за срок от 2 години.
Чл.17. (1) Управителният съвет:
1. Организира и ръководи работата на АСОЦИАЦИЯТА, съобразно с приетите от Общото събрание основни насоки и програма за дейността.
2. Осиryрява изпълнението на решенията на Общото събрание.
З. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет.
4. Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на АСОЦИАЦИЯТА.
5. Определя реда и организира извършването дейността на АСОЦИАЦИЯТА и носи отговорност за това.
6. Опредепя адреса на АСОЦИАЦИЯТА.
7. Внася в общото събрание становище за приемане или изключване на членове.
8. При възлагане от Общото събрание определя ликвидатор.
9. Взема решения за създаване на консултативни съвети като помощни органи на АСОЦИАЦИЯТА.
(2) Управителният съвет се свиква на заседание най-малко един път на тримесечие с писмена покана на Председателя на АСОЦИАЦИЯТА в която се посочва датата, часът и мястото, където ще се проведе заседанието. В изключителни случаи заседанието може да се свика в срок от 24 часа, като уведомяването може да стане по телефон или факс.
(3) 3aceданието на Управителния съвет е редовно, ако на него присъстват повече от половината от членовете му.
(4) Управителният съвет може да взема решения неприсъствено, ако протоколът бъде подписан от всички членове.
(5) Управителният съвет взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите, а за решенията по чл. 17 ал. 1 т.8 - с мнозинство от всички членове.
(6) 3а присъстващ се счита член, с който има двустранна телефонна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъжданията и вземането на решенията. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(7) 3а заседанията на Управителния съвет се води протокол, който се подписва от всички присъстващи членове.
(8) До избирането на нов Управителен съвет, старият продължава да изпълнява функциите си.
Чл.18. Решенията на Управителния съвет, които противоречат на закона, устава или предходно решение на Общото събрание могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание от заинтересовани членове на АСОЦИАЦИЯТА в едномесечен срок от узнаването им, но не по- късно от една година от датата на вземане на решението.
Чл.19 (1) /изм. на ОС на 10.04.2014г./ Председателят на УС се избира от Общото събрание, между членовете на УС, като има право да бъде преизбиран максимум за два последователни мандата със срок от 2 години за всеки мандат.
(2) Председателя на АСОЦИАЦИЯТА е член на Управителния съвет и негов Председател.
(3) Председателят на АСОЦИАЦИЯТА:
1.Организира, ръководи и контролира, в съответствие с Устава, изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет.
2. Представлява АСОЦИАЦИЯТА в страната и чужбина.
3. Сключва граждански и трудови договори от името на АСОЦИАЦИЯТА.
4. Ръководи заседанията на Управителния съвет.
Чл.20. /изм. 16.09.2004г./(1)Общото събрание избира между членовете на Управителния съвет дваме или повече заместник председатели.
(2)Заместник председателите:
1. При отсъствие на председателят, неговите правомощия се изпълняват от Заместник председателите
Чл.21./изм.16.09.2004г./ АСОЦИАЦИЯТА се представлява от Председателя и Заместник председателите – заедно или по отделно.


ИМУЩЕСТВО

Чл.22. Имуществото на АСОЦИАЦИЯТА се състои от пари, вещи, вещни права, права за ползуване, право върху интелектуална собственост, ноу-хау и всички други права, които законодателството допуска да бъдат елементи от имуществото на юридическо лице.
Чл.23. Имуществото на АСОЦИАЦИЯТА се формира от:
1. Членски внос - встъпителен и редовен.
2. Спонсорство.
3. Международни програми.
4. Допълнителна стопанска дейност съобразно чл.4.
Чл.24. Разходите се извършват съобразно годишния бюджет, изготвен от Управителния съвет и приет от Общото събрание на АСОЦИАЦИЯТА.
Чл.25. Приходите от дейностите се използват за постигане на целите на АСОЦИАЦИЯТА.
Чл.26. По решение на Общото събрание могат да се образуват целеви фондове, като техните източници и начини на използуване се определят с решението на образуването им.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.27. (1) Асоциацията се прекратява:
1. По решение на Общото събрание.
2. По решение на съда по регистрация на АСОЦИАЦИЯТА в предвидените от закона случаи, когато:
а) Не е учредено по законния ред;
б) Извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави;
в) Е обявено в несъстоятелност.
(2) Решението на съда по ал.1, т.2 се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.
Чл.28. При прекратяване на АСОЦИАЦИЯТА се извършва ликвидация съгласно разпоредбите на Чл.14, Чл.15 от ЗЮЛНЦ.
Чл.29. Разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се извършва съобразно решение на Общото събрание по чл.15, т.7.
Чл.30. След разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да иска заличаване вписването на АСОЦИАЦИЯТА от съда по регистрацията й.


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.31. Асоциацията може да има свой знак, регистриран по съответния ред, Асоциацията има печат с надпис БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА КОНСУЛТАНТСКИТЕ ФИРМИ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО (БАКФЖС). Печатите са два - на български и на английски.
Чл.32. По решение на Общото събрание Асоциацията може да има своя рекламна значка. Знакът на Асоциацията и значката се приемат от Общото събрание.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Този устав е приет на учредителното събрание на Асоциацията на 10.04.2003 г., изменен и допълнен на Общи събрания проведени на 16.09.2004 г., 04.02.2010 г., 20.03.2012 г. и 10.04.2014 г .

обратно горе

© БАКФЖС 2003-2015. Всички права запазени!
Bulgarian Association